Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Pokoje hotelowe
Zamówienia publiczne
Kontakt z nami
Ekologia i ochrona środowiska      
 
I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
  doradztwo, szkolenia, działalność informacyjna

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • konsultacje i doradztwo indywidualne

 • sporządzanie planów

 • opracowania

 • informacje na stronie internetowej


III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • prowadzenie doradztwa rolniczego dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie:

  • a) stosowania ekologicznych metod produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego,

   b) opracowywania programów rolnośrodowiskowych i planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

   c) propagowania Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej,

   d) działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej wspierającej produkcję ekologiczną,

   e) technologii upraw energetycznych, jako niekonwencjonalnego źródła energii,

   f) proekologicznych metod produkcji roślinnej,

 • prowadzenie doradztwa i szkoleń dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań uwzględniających ochronę środowiska, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska, kształtowania terenów zielonych oraz ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstwa rolnego

 • sporządzanie planów:

  • a) nawozowych i planów przechowalnictwa nawozów naturalnych,

   b) rolnośrodowiskowych,

   c) przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych,

 • współudział w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych,

 • nadzór nad Barzkowickim Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej,

 • korzystanie z "Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego" do celów dydaktycznych i edukacyjnych, w ramach współpracy międzydziałowej,

 • tworzenie krajowego systemu informacji i baz danych dla potrzeb rolnictwa,

 • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców obszarów wiejskich,

 • opracowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz artykułów do publikacji w miesięczniku "Magazyn Rolniczy".


   
Do pobrania - materiały szkoleniowe
Programy Rolnośrodowiskowe
Rolnictwo Ekologiczne
Odnawialne Źródła Energii
Oczyszczalnia Ścieków
Ochrona Środowiska
Natura 2000
Ciekawe StronyStowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND

Ogólnopolska Baza Gospodarstw Ekologicznych

KONKURSY

SZKOLENIA, SEMINARIA, WYJAZDY STUDYJNE

 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Pokoje hotelowe | Ekologia | Zamówienia publiczne | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Sala.com.pl