Strona główna
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Kontakt z nami


Program szkoleń      
 

ZADANIA DZIAŁU

I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
 • szkolenia, kursy, informacje, doradztwo

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • doradztwo bezpośrednie

 • wypełnianie wniosków i innych dokumentów

 • opracowania materiałów dydaktycznych

 • koordynacja działalności szkoleniowej


III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • organizacja szkoleń, pokazów, seminariów, konferencji i innych form upowszechniania na rzecz środowiska działającego w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

 • nadzór nad szkoleniami organizowanymi przez specjalistów na terenie Ośrodka Doradztwa,

 • organizacja kursów:
  a) chemizacyjnych
  b) kombajnistów,
  c) i innych wynikających z zapotrzebowania,
 • prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,

 • realizacja doskonalenia zawodowego kadry doradczej,

 • współpraca w zakresie metodyki doradczej z:

  a) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
  b) Komórkami organizacyjnymi Ośrodka Doradztwa,
 • współpraca z:

  a) placówkami oświatowymi w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy,
  b) szkołami, szkołami wyższymi, kuratorium, jednostkami badawczo-rozwojowymi i placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk,
  c) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy,
  d) działami merytorycznymi i technicznymi w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej lub przekazywania informacji,
  e) dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej,

 • realizacja zadań w zakresie oświaty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

 • opracowywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszu UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

 • tworzenie krajowego systemu informscji8 i baz danych la potrzeb rolnictwa,

 • koordynowanie działań w zakresie programowania, planowania i szkoleń,

 • organizowanie e-learning (kształcenie na odległość) dla doradców i mieszkańców wsi,

 • propagowanie idei e-learningu wśród doradców i mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej,

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkoleń, tj. programy, dzienniki szkoleń, listy obecności, rejestry wydanych zaświadczeń i świadectw.ZAŚWIADCZENIE O WPISIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaświadcza, że w dniu 03.02.2006 roku instytucja szkoleniowa Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach adres: 73-134 Barzkowice, została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.32/00010/2006


   

Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Szkolenia dla rolników z zakresu wzajemnej zgodności

Kursy e-learningowe
www.cdr.gov.pl


 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl