Rozwoj Obszarow Wiejskich - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

     
 
 
 
Strona główna
Kontakt z nami
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Rozwój obszarów wiejskich      
 ZADANIA DZIAŁU

I. CEL DZIAŁANIA DZIAŁU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  Celem działalności działu jest rozwój:
 • obszarów wiejskich

 • przedsiębiorczości

 • gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻĄCE SPEŁNIENIU W/W CELU
 • organizacja i realizacja warsztatów, wyjazdów studyjnych, konkursów i szkoleń,

 • bezpośrednie doradztwo tematyczne dla zainteresowanych osób,

 • wydawnictwa fachowe – broszury, ulotki, artykuły, mapy, informacje na stronie internetowej,

 • organizacja i współudział w wystawach i pokazach tematycznych związanych z problematyką rozwoju obszarów wiejskich

III.TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ
 • upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku,

 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego,

 • promocja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych,

 • udzielanie doradztwa dotyczącego możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych UE lub innych funduszy krajowych lub zagranicznych,

 • aktywizacja środowisk wiejskich i pomoc w organizacji i realizacji podejmowanych przez nich przedsięwzięć,

 • pozyskiwanie funduszy na realizację merytorycznych zadań Działu i Ośrodka,

 • współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

 • a) z lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości, m.in.:
  Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Lokalnymi Grupami Działania, Kołami Gospodyń Wiejskich,
  b) z instytucjami z otoczenia rolnictwa, instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z samorządem terytorialnym, m. in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
  c) ze stowarzyszeniami agroturystycznymi województwa zachodniopomorskiego,
  d) z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, m.in. IG Frauen und Familie Prenzlau e.V., Stowarzyszenie Rolników Uecker - Randow e.V.


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl