Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
18.01.2021
Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłat zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej

W dniu 14 stycznia 2021 r. ARiMR udostępniła na stronie internetowej pod adresem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html – „Pożyczka na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej” wzór formularza wniosku o udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. W związku z powyższym podmioty zainteresowane restrukturyzacją swoich zadłużonych gospodarstw rolnych mogą składać wnioski do właściwego miejscowo biura powiatowego ARiMR. Pożyczki na spłatę zadłużenia mogą być udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z Zasadami udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (symbol NP3) o pożyczkę może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:
1) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
2) ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244),
4) jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.),
5) co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwaną dalej "działalnością rolniczą", w gospodarstwie wymienionym w pkt 3, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,
6) jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629).

Przedmiotem restrukturyzacji mogą być wymagalne i niewymagalne długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w kwotach wynikających z planu restrukturyzacji, przy czym pożyczka może zostać udzielona wyłącznie na długi wymagalne.

Szczegółowe Zasady udzielania pożyczek na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (symbol NP3) zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR pod adresem https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.html – „Pożyczka na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej”.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR