Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
11.02.2021
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia: projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego (dawna nazwa: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy w części zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim)

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. poz. 794), w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych” Nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Plan ochrony parku krajobrazowego jest dokumentem planistycznym ustanawianym w drodze uchwały sejmiku województwa, obowiązującym przez 20 lat i uwzględniającym kompleksowo wszystkie elementy środowiskowe i społeczne, mające wpływ na zachowanie i ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz walorów krajobrazowych parku krajobrazowego w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Prace nad dokumentacją do planu ochrony oraz projektem planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego będą prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794). W aktach tych zawarty jest pełen zakres wykonywanych prac, ich metodologia, oraz zasób dokumentacji do wykonania.
Prace prowadzone będą w czterech Etapach:
Etap I – etap wstępny, mający na celu uruchomienie prac nad dokumentacją do planu ochrony, obejmujący powiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony, identyfikację interesariuszy oraz prace kameralne, w tym określenie granic parku oraz jego otuliny;
Etap II – obejmujący prace kameralne i terenowe, w tym inwentaryzację zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
Etap III – opracowanie koncepcji ochrony przyrody, zasobów kulturowych i krajobrazu, w tym wskazanie działań ochronnych oraz zapewnienie udziału zainteresowanych osób i podmiotów w tym etapie;
Etap IV – opracowanie projektu planu ochrony parku krajobrazowego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień projektu planu.
Termin zakończenia prac nad projektem dokumentu upływa 30 stycznia 2023 r.
Informacje dotyczące stanu zaawansowania prac nad dokumentacją oraz projektem planu ochrony dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZPKWZ: www.zpkwz.pl, zaś uwagi i wnioski w tej sprawie można kierować na adres ZPKWZ lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zpkwz.pl. O terminie i możliwościach składania uwag i wniosków Dyrektor ZPKWZ powiadomi odrębnym obwieszczeniem.
Wykonawcą ww. projektu planu ochrony jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski; tel. (95) 720 45 00, e-mail: sekretariat@gorzow.buligl.pl
Ponadto, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poda do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem planu ochrony odrębnym obwieszczeniem na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, według rozdzielnika.
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Zachodniopomorskiego
Ryszard Mićko

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR