Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
22.12.2016
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej


ARiMR


    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparce inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020.
    Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR w terminie od dnia 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.
    O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Pomoc przyznaje się, jeżeli szkody powstałe w wyniku ww. klęsk żywiołowych po oszacowaniu przez komisję powołaną przez wojewodę w danym roku kalendarzowym:
    -wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzjącym rok, w którym wystąpiła szkoda z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie, oraz
    -dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych.
    Wsparcie ma formę refundacji do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. zł.
    Wniosek o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - arimr.gov.pl Więcej informacji można uzyskać w siedzibie ZODR w BARZKOWICACH lub bezpośrednio u doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego -służymy pomocą udzielając porad oraz wypełniając wnioski.Powrót Drukuj tą stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wiosenne Targi Ogrodnicze | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl