Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceAktualnosci  
 
10.11.2022
Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 3 listopada br. podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Cel ustawy
Celem nowej ustawy o nawozach i nawożeniu jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1009 ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE.

Rozporządzenie to:

Rozszerza katalog produktów nawozowych objętych prawem wspólnotowym.
Nakłada na państwa członkowskie obowiązek organizacji i wyznaczenia w tym zakresie organów nadzoru rynku oraz odpowiedniego systemu sankcyjnego.
W ustawie zostały określone:

właściwości organów w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009;
system sankcyjny za naruszenie jego przepisów.
Co się zmienia?
Ustawa wprowadza następujące zmiany w dotychczas obowiązującej ustawie o nawozach i nawożeniu:

Dostosowuje zakres i terminologię ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009.
Wyznacza wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa jako organ nadzoru rynku.
Wyznacza Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako organ wykonujący zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu nr 2019/1009.
Dostosowuje kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/100.
Dodaje przepisy regulujące kwestie związane z wykazem nawozowych produktów mikrobiologicznych, który ma być prowadzony przez ministra właściwego ds. rolnictwa.
Uzupełnia zadania okręgowych stacji o wykonywanie badań produktów nawozowych UE.
Wprowadza przepisy dotyczące kar za naruszenie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących na jego podstawie.
Zastępuje dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny za niezgodne z prawem wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych systemem administracyjnych kar pieniężnych (nowy system sankcyjny).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (podpisana przez Prezydenta).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR