Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Zamówienia publiczne      
 

Rozstrzygnięte rok 2018


BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 38,4 kWP NA TERENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Wybór najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedź na pytanie o falowniki
Zmiana ogłoszenia i zapisów w SIWZ
Odpowiedź na pytanie o grubości ramy
Odpowiedź na pytanie o okresy gwarancji
Odpowiedź na pytanie o moc paneli
Ogłoszenie
SIWZ
Zal.1-Opis przedmiotu zamówienia
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór zestawienia kosztów
Zal.10-Wzór umowy
Zal.11-Specyfikacja technczna wykonania odbioru
Zal.12-Projekt techniczny
Zal.13-Przedmiar robót

DOSTAWA MEBLI NA POTRZEBY ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Zawiadomienie o unieważnieniu części II zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I- plik pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia
Informacja z otwarcia ofert- plik pdf
Ogłoszenie- plik pdf
SIWZ- plik pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ dla CZĘŚCI I - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ dla CZĘŚCI II - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 2a do SIWZ dla CZĘŚCI I - formularz cenowy
Załącznik nr 2a do SIWZ dla CZĘŚCI II - formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw
Załącznik nr 4 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy


DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia- poprawiona ze względu na wcześniejszy błąd w zapisie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części IV zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedź na kolejne pytanie
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedź na kolejne pytanie
Odpowiedzi na kolejne pytania
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie
SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 2a do SIWZ - opis oferowanego sprzętu
Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz dostaw
Załącznik nr 4 do SIWZ - brak podstaw wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - warunki udziału
Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 do SIWZ - grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
CZĘŚĆ I - izolacja termiczna przestrzeni stropodachowej metodą docieplenia przestrzeni stropodachowej granulatem wełny mineralnej grubości 17 cm,
CZĘŚĆ II - przebudowa dwóch zespołów toalet znajdujących się na parterze i II piętrze.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
dla CZĘŚCI I
Załącznik nr 1a- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2a- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3a- Wykaz robót
Załącznik nr 4a- Wykaz osób
Załącznik nr 5a- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 6a- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 7a- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8a- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9a- Wzór umowy
Załącznik nr 10a- Specyfikacja Techniczna Przygotowania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11a- Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 12a- przedmiar robót

dla CZĘŚCI II
Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2b- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3b- Wykaz robót
Załącznik nr 4b- Wykaz osób
Załącznik nr 5b- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 6b- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 7b- Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 8b- Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 9b- Wzór umowy
Załącznik nr 10b- Specyfikacja Techniczna Przygotowania i Odbioru Robót
Załącznik nr 11b- Dokumentacja Techniczna
Załącznik nr 12b- przedmiar robót


Przetarg nieograniczony na oleju opałowego

Wybór najkorzystniejszej oferty- plik pdf
Informacja z otwarcia ofert- plik pdf
Ogłoszenie- plik pdf
SIWZ- plik pdf
Formularz ofertowy- plik doc
Formularz cenowy- plik doc
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- plik doc
Oświadczenie o spełnieniu warunków- plik doc
Istotne postanowienia umowy- plik pdf


OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra


OGŁOSZENIE DRUGIE
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
ogłasza przetarg nieograniczony na :
PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLENIOWEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - II ETAP


Unieważnienie

Ogłoszenie przetargu
SIWZ
Zal.1-Program funkcjonalno-użytkowy
Zal.2-Formularz ofertowy
Zal.3-Wykaz robót
Zal.4-Wykaz osób
Zal.5-Brak podstaw do wykluczenia
Zal.6-Warunki udziału
Zal.7-Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zal.8-Grupa kapitałowa
Zal.9-Wzór umowy
Zal.10-Rzut I piętra
Zal.11-Rzut II piętra   
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR