Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Rozwój obszarów wiejskich      
 ZADANIA DZIAŁU

I. CEL DZIAŁANIA DZIAŁU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
  Celem działalności działu jest rozwój:
 • obszarów wiejskich

 • przedsiębiorczości

 • gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki

II. FORMY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻĄCE SPEŁNIENIU W/W CELU
 • organizacja i realizacja warsztatów, wyjazdów studyjnych, konkursów i szkoleń,

 • bezpośrednie doradztwo tematyczne dla zainteresowanych osób,

 • wydawnictwa fachowe – broszury, ulotki, artykuły, mapy, informacje na stronie internetowej,

 • organizacja i współudział w wystawach i pokazach tematycznych związanych z problematyką rozwoju obszarów wiejskich

III.TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ
 • upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku,

 • podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego,

 • promocja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych,

 • udzielanie doradztwa dotyczącego możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych UE lub innych funduszy krajowych lub zagranicznych,

 • aktywizacja środowisk wiejskich i pomoc w organizacji i realizacji podejmowanych przez nich przedsięwzięć,

 • pozyskiwanie funduszy na realizację merytorycznych zadań Działu i Ośrodka,

 • współpraca w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:

 • a) z lokalnymi i regionalnymi organizacjami wspierania przedsiębiorczości, m.in.:
  Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Lokalnymi Grupami Działania, Kołami Gospodyń Wiejskich,
  b) z instytucjami z otoczenia rolnictwa, instytucjami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz z samorządem terytorialnym, m. in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.
  c) ze stowarzyszeniami agroturystycznymi województwa zachodniopomorskiego,
  d) z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, m.in. IG Frauen und Familie Prenzlau e.V., Stowarzyszenie Rolników Uecker - Randow e.V.


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR