Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceTechnologia      
 
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

sir


Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.
Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Cel główny SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania SIR

1. Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i doradców
2. Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
3. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji
4. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych
5. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych
6. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy projektów
7. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji
8. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji

Koordynację wdrażania SIR na poziomie krajowym zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego.

Zadania Sieci, w tym zadania brokera innowacji wykonują WODR-y.

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ramach SIR:

1. wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
2. identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
3. ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
4. współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
5. gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
6. informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
7. uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
8. przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
9. realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
10. podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
11. zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
12. zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.


Zadania Brokera Innowacji w ramach SIR:

1. Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy oraz prowadzenie działań aktywizujących
2. Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy
3. Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
4. Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
5. Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.


Skup zbóż i rzepaku w 2022r.

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN


Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - Nowa Ustawa - KONIE
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR