Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Technologia      
 

Projekt POPC „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”„Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”

w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Umowa nr POPC.02.01.00-00-0100/19-03

Projekt realizuje konsorcjum składające się z 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.Strona internetowa Platformy Doradztwa i Wspomagania
Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

Partnerem wiodącym i jednocześnie pomysłodawcą projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 czerwca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków europejskich pochodzi 17 705 089,47 zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.
Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin. Poprawy efektywności oczekują producenci rolni, natomiast wysokiej jakości i cech prozdrowotnych żywności – społeczeństwo. Postęp w udoskonalaniu tych czynników wymaga powszechnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, co z kolei wyznacza kierunek rozwoju usług oferowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego – kierunek dążący do cyfryzacji oraz ułatwienia rolnikom dostępu do informacji i usług świadczonych przez Internet.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.

Na cel główny składają się cele szczegółowe:

- wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,

- racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych środków ochrony roślin i wspomaganie podejmowania decyzji w ochronie roślin,

- zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności,

- poprawa operacjonalizacji danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne,

- zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne,

- wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w kompetencje umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin.


Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.


W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

1. Wirtualne gospodarstwo.

2. Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin.

3. Raportowanie zagrożeń.

4. Udostępnianie danych meteorologicznych.


W ramach projektu w województwie zachodniopomorskim zakupione zostanie 16 automatycznych stacji meteorologicznych z usługą umożliwiającą pozyskanie danych meteorologicznych, kluczowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich, zagregowanych do poziomu lokalnego.


Tworzone na ogólnopolskiej platformie systemy wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin obejmować będą:

- zarazę ziemniaka w ziemniakach,
- rolnice w burakach,
- chwościka w burakach,
- skrzypionki,
- rdzę brunatną w życie,
- zarazę ziemniaka w pomidorach,
- stonkę ziemniaczaną,
- choroby grzybowe w pszenicy ozimej,
- mączniaka w jęczmieniu ozimym,
- suchą zgniliznę kapustnych w rzepaku.


Projekt ma charakter rozwojowy z możliwością powiększania systemu wspomagania decyzji i stałej aktualizacji bazy środków ochrony roślin. Realizowany jest w okresie od
1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku.


Odbiorcami powyższych e-usług będą:

- użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
- doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
- konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
- jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
- uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
- inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.
Lokalizacja stacji meteorologicznych:


1. powiat szczecinecki, Gmina Grzmiąca:

2. powiat świdwiński, Połczyn-Zdrój:

3. powiat drawski, Gmina Drawsko Pom.:

4. powiat wałecki, Gmina Mirosławiec:

5. powiat pyrzycki, Gmina Pyrzyce:

6. powiat choszczeński, Gmina Choszczno:

7. powiat myśliborski, Gmina Myślibórz:

8. powiat gryfiński, Gmina Gryfino:

9. powiat policki, Gmina Kołbaskowo:

10. powiat goleniowski, Gmina Maszewo:

11. powiat łobeski, Gmina Dobra:

12. powiat kamieński, Gmina Kamień Pom.:

13. powiat gryficki, Gmina Trzebiatów:

14. powiat kołobrzeski, Gmina Rymań:

15. powiat białogardzki, Gmina Białogard:

16. powiat sławieński, Gmina Darłowo:


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych

Skup zbóż i rzepaku w 2019r.
Skup zbóż i rzepaku w 2018r.
Skup zbóż i rzepaku w 2017r.
INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Lista podmiotów świadczących usługi zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierzat

Nowe normy dla wędzonych produktów pochodzenia zwierzęcego

Karate Zeon przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej
Karate Zeon Ryzyka mikrobiologiczne

STOP dla przekroczeń norm POZOSTAŁOŚCI środków ochrony roślin w żywności


Informacja
Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpływ obecnych zmian klimatycznych na rolnictwo

Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Ubezpieczenia zwierząt i upraw gospodarskich
Informacja o dopłatach do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Rozporządzenie Rady Ministrów
Ustawa z dnia 07 lipca 2005 r.

UPRAWY ROLNICZE
Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych.


WARZYWNICTWO
Nowe gatunki i odmiany
Nowoczesne sposoby uprawy gleby w produkcji warzyw- cz.1
cz.2

ZIELARSTWO
Rynek Ziół w Polsce i Unii Europejskiej
Bez Czarny

Najstarsze forum pszczelarskie
www.forum.zagajnik.xwp.pl
Przydatne linki
www.coboru.pl

 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR