Ideą Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest wsparcie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Inicjatywę w zakresie tworzenia partnerstw wodnych na terenie powiatu podjęły ośrodki doradztwa rolniczego, w ramach których zostali powołani doradcy ds. wody. Do Lokalnego Partnerstwa ds. Wody może dołączyć każdy - podmiot/osoba zaangażowany w gospodarowanie wodą na danym obszarze. W skład partnerstwa powinny wchodzić zarówno podmioty realizujące i odpowiedzialne za zadania w zakresie gospodarowania wodą, jak i osoby/organizacje zainteresowane efektywną gospodarką wodną. Zaczynając od rolników, spółek wodnych i doradców rolniczych, poprzez władze samorządowe - gmina, powiat, region, wraz ze służbami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednostkami odpowiedzialnymi za kwestie środowiskowe - RDOŚ oraz ekspertami działającymi w obszarze hydrologii czy hydrotechniki. Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu poprzez:
. aktywizowanie społeczności lokalnych i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,
. diagnozę sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
. wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz współdecydowanie o tym co dzieje się na danym terenie,
. opiniowanie i wypracowanie planów inwestycyjnych związanych z wodą pod kątem bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców, jak i zabezpieczenia celów produkcyjnych i ochrony środowiska,
. działania promocyjne i edukacyjne wśród mieszkańców na rzecz racjonalnej gospodarki wodą.

Więcej informacji o projekcie na stronach :

CDR w Brwinowie:
https://woda.cdr.gov.pl/index.php/lokalne-partnerstwa-ds-wody/aktualnosci/kraj/podlaskie/lpw-czyli-lokalne-partnerstwo-wodne

MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lokalne-partnerstwa-ds-wody2

Powrót