Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceZODR / Kontakt      
 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w BarzkowicachZODR w Barzkowicach
Barzkowice 2
73-134 Barzkowice


Sekretariat
tel. 91 561 37 00 - 02
fax 91 561 37 91


Hotel
tel. 91 479 40 22

Rachunek bankowy
BGK
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
10 1130 1176 0022 2146 6320 0005

NIP: 8540016836

e-mail: sekretariat.barzkowice@zodr.pl

   Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego powstał na bazie Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie.

   Zgodnie z Ustawą, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

   Wprowadzona ustawa ujednolica i porządkuje funkcjonowanie doradztwa jako instytucji, nie wprowadza natomiast zmian w zakresie pracy i funkcjonowania doradców. Doradcy terenowi pracują na dotychczasowych zasadach, siedziby oddziałów w terenie również nie ulegają zmianie.


ZODR W PIGUŁCE


1956 r. - RRZD (Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny)


   W dniu 12 maja 1956 r., Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie podjęło Uchwałę Nr XIX/157/56 w sprawie powołanie Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego.


   Było to realizacją Uchwały Prezydium Rządu z dnia 22 lutego 1956 r., w sprawie powołania rolniczych rejonowych zakładów doświadczalnych oraz rolniczych rad naukowo technicznych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych, która przewidywała utworzenie w 1956 r., RRZD w 11 województwach, wśród nich w szczecińskim.

   Jako najważniejsze zadania w pierwszych latach uznano zracjonalizowanie produkcji w gospodarstwie oraz poczynienie niezbędnych inwestycji budowlanych z przeznaczeniem dla potrzeb gospodarstwa rolnego. Prowadzone były kompleksowe prace naukowo-badawcze w zakresie agrotechniki, zootechniki, mechanizacji rolnictwa, użytków zielonych, ekonomiki i organizacji gospodarstw.

   Zakład był przede wszystkim nastawiony na prowadzenie doświadczeń naukowych dla rozwiązania zagadnień interesujących teren województwa. Na pion naukowy Zakładu składały się cztery działy: dział roślinny, dział mechanizacji rolnictwa, dział ekonomiki, dział zootechniczny.

   RZZD zmieniło nazwę na WOPR i kontynuowało swoją działalność pod zmienioną nazwą.

1976 r. - WOPR (Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego)


   Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Barzkowicach z dniem 1 stycznia 1976 r. został przemianowany na Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, na mocy Uchwały Nr 125/75 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1976 r.

   Z dniem 1 stycznia 1976 r. Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Barzkowicach przejął ośrodki szkolenia rolniczego podległe dotychczas bezpośrednio władzom wojewódzkim. W skład WOPR wchodziły obecnie: Ośrodek Szkolenia Rolnictwa w Chojnie, Ośrodek Szkolenia Kadry Inżynieryjno-Technicznej w Pilichowie pod Szczecinem i Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego w Szczecinie.

   Do podstawowych zadań WOPR należało: rozwijanie i wdrażanie do produkcji rolniczej nowych postępowych metod gospodarowania, upowszechnienie wiedzy rolniczej, szkolenie i doskonalenie kadr zatrudnionych w rolnictwie. Zakład upowszechnił we wszystkich sektorach nowoczesne metody agrotechniczne, wszelkie nowości związane z hodowlą, wprowadził do uprawy nowe odmiany roślin, patronował nowoczesnemu budownictwu, pomagał w organizacji specjalistycznych gospodarstw produkcyjnych.

   Ważną formą działalności WOPR była organizacja i nadzór nad szkoleniem rolniczym. WOPR Barzkowice opracowywał program szkolenia rolniczego w całym województwie i prowadził nadzór nad przebiegiem tej ważnej kampanii oświatowej.

1991 r. - WODR (Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego)


   W dniu 18 grudnia 1990 r., Wojewoda Szczeciński wydał dwa zarządzenia. Zarządzenie Nr 173/PG/90 w sprawie podziału WOPR w Barzkowicach i Zarządzenie Nr 178/90 w sprawie powołania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

   Zarządzenia te stanowiły, że z dniem 1 stycznia 1991r., na bazie wyłączonego Zakładu Rolnego Barzkowice zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Rolne w Barzkowicach, na bazie Zakładu Rolnego w Sulinie, a na bazie zakładu Upowszechniania jednostka budżetowa Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

   WODR zajmował się prowadzeniem doradztwa w zakresie technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przechowalnictwa i przetwórstwa płodów rolnych, wiejskiego gospodarstwa domowego, obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarstwa rolnego, wdrażaniem i upowszechnianiem wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, prowadzeniem szkoleń rolniczych i doskonaleniem zawodowym kadry inżynieryjno-technicznej, współudziałem w programowaniu i planowaniu rozwoju rolnictwa w gminie, rejonie, województwie.

   WODR posiadał 14 jednostek organizacyjnych, w tym 10 rejonowych zespołów doradztwa rolniczego, stał się miejscem organizacji wystaw, targów oraz dożynek wojewódzkich.

1999 r. - RCDRRiOW (Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich)


   Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 z dnia 18 XII 1998 r., Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powołał Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, które utworzyło struktury regionalne pod nazwą Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

   W związku z powyższą zmianą dotychczasowy WODR stał się od 1 stycznia 1999 r. Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach.

   RCDRRiOW zajmowało się opracowywaniem analiz i prognoz dotyczących doradztwa rolniczego, realizowaniem doskonalenia zawodowego kadr doradczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z integracją z Unią Europejską oraz wykorzystaniem pomocy finansowej dla rolnictwa i obszarów wiejskich z UE, współpracą z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami rolniczymi, prowadzeniem działalności wydawniczej, w tym wydawanie materiałów szkoleniowych i czasopism fachowych dla doradztwa; koordynacją i realizacją programów z zakresu doradztwa rolniczego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, współpracą z organizacjami społeczno-zawodowymi rolników, organizacjami pozarządowymi w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.2005 r. - ZODR (Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego)

   Zgodnie z Ustawą z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego opublikowaną (Dz.U.Nr 251 poz. 2507 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,(Dz.U.Nr 285 poz. 2866 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 stycznia 2005 roku utworzono Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach..


   


 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR