Dialog z ekspertami o kierunkach polityki wodnej – Wodny Okrągły Stół – spotkanie  administracji rządowej, Wód Polskich i organizacji pozarządowych

Fot. www.gov.pl

W czwartek 21 marca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Wodnego Okrągłego Stołu. do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, PGW Wody Polskie, a także przedstawicieli zgłoszonych przez Fundację WWF Polska i Koalicję Ratujmy Rzeki, w tym Fundację EkoRozwoju, Fundację Greenmind, Fundację Zdrowa Rzeka, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Polski Klub Ekologiczny, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Komes Water Sp. z o.o., RETENCJAPL Sp. z o.o., Doradztwo Inwestycyjno-Budowlane Jot Myślenice, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polski Związek Wędkarski, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza, Radę Ochrony Przyrody przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, ERCE PAN, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wydarzenie otworzyła Prezes PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska, która nakreśliła cele polityki wodnej państwa. Wśród priorytetów wymieniła, by do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp
do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie, zgodnie z celem 6.1. Agendy 2030 ONZ.

Zaznaczyła, że w obecnych czasach, gdy zmagamy się z postępującymi zmianami klimatycznymi, niezbędne jest podjęcie działań dla zapewnienia bezpieczeństwa wodnego mieszańców i ochrony środowiska naturalnego. Do wielkich wyzwań współczesności zaliczyła poprawę stanu wód i redukcję zanieczyszczeń, a także ochronę przed skutkami suszy i powodzi.

Joanna Kopczyńska podkreśliła, że niezbędne jest wdrożenie kompleksowego myślenia o gospodarce wodnej, które koncentruje się na zarządzaniu wodą w całej zlewni. Dodała, że dzięki temu poprzez efekt synergii możemy jednocześnie rozwiązywać problem suszy i powodzi oraz poprawiać jakość wód.

Prezes Wód Polskich oznajmiła, że potrzebna jest wszechstronna współpraca interesariuszy, uwzględniająca organy administracji państwowej i samorządowej, a także przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Zaznaczyła, że zmiana podejścia do gospodarki wodnej i traktowania wody jako wspólne dobro, pozwoli w lepszej ochronie i zarządzaniu jej zasobami.

Nowe otwarcie w gospodarce wodnej to oparcie się o rozwiązania, które w długofalowej perspektywie będą korzystne jednocześnie z punku widzenia społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego. Jesteśmy otwarci na dialog z ekspertami i stroną społeczną, by wdrażać jak najefektywniejsze rozwiązania, które będą odpowiedzią na występujące wyzwania i problemy. Wdrażamy dobre praktyki, aby w zrównoważony sposób rozwijać naszą gospodarkę wodną, tak aby ochrona środowiska naturalnego była jednym z priorytetów. Chcemy też stać się atrakcyjną instytucją dla młodych ludzi i przyciągnąć do siebie specjalistów i absolwentów kierunków wodnych, którzy wspólnie z nami będą kształtować polską gospodarkę wodną” – powiedziała Joanna Kopczyńska, Prezes PGW Wody Polskie.

Maciej Thorz – Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury, w imieniu wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego podziękował
za zorganizowanie Wodnego Okrągłego Stołu z szerokim udziałem strony społecznej i zapowiedział, że strona rządowa jest otwarta na dialog z organizacjami pozarządowymi.

Następnie głos zabrali przedstawiciele środowisk ekologicznych, w tym Koalicji Ratujmy Rzeki i Fundacji WWF. Ekolodzy postulowali, aby polityka wodna państwa uwzględniała ochronę zasobów wód i włączała szeroki krąg interesariuszy – podmiotów korzystających z wód.

Prelegenci kładli nacisk na rolę zarządzania zlewniowego dla zwiększenia retencji wód i redukcji poziomu zanieczyszczeń, a także wiele miejsca poświęcili edukacji wodnej. Eksperci strony pozarządowej podkreślali rolę edukacji społeczeństwa, bez której nie będzie można efektywnie wprowadzać zmian w podejściu do zarządzania wodami tak, aby wszyscy użytkownicy zlewni gospodarowali na jej terenie tak, aby minimalizować wpływ na środowisko, w tym wody. Zaznaczali, że jest ona niezbędna zarówno na poziomie społecznym, jak i instytucjonalnym oraz branżowym, gdyż użytkownicy wód wspólnie ponoszą odpowiedzialność za stan ilościowy i jakościowy zasobów wody.

Podkreślali, że oprócz ochrony ekosystemów wodnych kluczowe jest także ich odtwarzanie, dlatego inwestycje w zakresie renaturyzacji wód powinny być realizowane w szerszym wymiarze i mieć zwiększone finansowanie. Prelegenci organizacji pozarządowych stwierdzili, że gospodarka wodna powinna być budowana przede wszystkim z wykorzystaniem rozwiązań opartych na naturze.

Na zakończenie wydarzenia, Prezes PGW Wody Polskie Joanna Kopczyńska podkreśliła, że Wody Polskie będą realizować zadania zgodnie  koncepcją zrównoważonego rozwoju, która wymaga głębokiego zrozumienia konieczności pogodzenia potrzeb człowieka oraz otaczającego środowiska przyrodniczego, jak również szerokiej akceptacji społecznej wszystkich interesariuszy związanych z gospodarką wodną.
„Dzisiejszy Wodny Okrągły Stół jest pierwszym takim z czekającej nas serii spotkań. Wody Polskie są otwarte na szeroko rozumiany dialog. Cieszymy się, że przedstawiciele strony społecznej przyjęli nasze zaproszenie.
Mam nadzieję, ze formuła wodnych okrągłych stołów, a także dialog przy poszczególnych projektach i zadaniach, wniesie duży wkład w rozwój gospodarki wodnej i poszukiwanie najlepszych rozwiązań, w myśl adaptacji
do zmian klimatu” – podsumowała Joanna Kopczyńska.

Źródło: www.gov.pl

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content