Regulacje Prawne

Akty prawne są dokumentami tworzonymi przez właściwe organy państwowe, zawierają zbiór przepisów prawnych i ogólnych norm postępowania w celu ochrony środowiska poprzez określone aktywności ludzkie lub dziedziny życia ( np. ustawa czy rozporządzenie).

Podstawowe akty prawne w rolnictwie ekologicznym

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975)

Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. WE L. 189, 28.06.2007)

Rozporządzenie Komisji nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (DZ. Urz. WE L 250, 2.09.2008)

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627

Określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania:  warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, obowiązki organów administracji, odpowiedzialność i sankcje.

Tekst jednolity Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska –  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260,1504, 1576, 1747 – do pobrania poniżej.

 • Ustawa „O ochronie przyrody” – Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880

Określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:

 1. dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów,
 2. roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
 3. zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,
 4. siedlisk przyrodniczych,
 5. siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 6. tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
 7. krajobrazu,
 8. zieleni w miastach i wsiach,
 9. zadrzewień,
   

Tekst jednolity Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody –  t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726 – do pobrania poniżej.

Joanna Skoczylas-Gromek

Scroll to Top
Skip to content