Konkurs Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2023

Celem realizowanej operacji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wybranie  i promocję najlepszych obiektów turystki wiejskiej.
Zakładamy, że realizowana operacja przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych na obszarach wiejskich i promowania dobrych praktyk wśród usługodawców wiejskich, co jest zgodne z głównym celem PROW 2014-2020, którym jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, i wpłynie na podniesienie jakości realizacji Programu. Ponadto w ramach wybranego, 2. priorytetu PROW, operacja przyczyni się do zwiększania rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowania innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Potrzeba podwyższania poziomu i jakości świadczonych usług agroturystycznych wynika z konkurencji na rynku i rosnących wymagań turystów względem standardów świadczonych usług. Jednocześnie realizacja działania KSOW umożliwi identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie przykładów operacji realizujących priorytet 2. Programu, ich upowszechnianie oraz stanie się inspiracją do podejmowania wspólnych działań w zakresie promocji prowadzenia działalności agroturystycznej. Realizowany projekt pozwoli na szeroką wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich.

.

11.08.2023

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content