Systemy jakości – promowanie, informowanie i marketing żywności – nabór od 19 stycznia

Od 19 stycznia do 18 marca można będzie ubiegać o przyznanie wsparcia na działania promocyjno-informacyjno-marketingowe dotyczące żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności.

Pomoc z działania I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności w ramach PS dla WPR 2023-2027 przyznaje się na działania informacyjno-promocyjno-marketingowe mające na celu zwiększenie rozpoznawalności produktów, wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności oraz poinformowanie potencjalnych konsumentów o ich zaletach.

Pomoc jest przyznawana na operację:

 1. która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych wytwarzanych w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości;
 2. która, w przypadku gdy dotyczy napojów alkoholowych, jest realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i skupia się na informowaniu o systemie jakości i metodach produkcji wynikających z danego systemu jakości;
 3. która będzie realizowana w nie więcej niż 4 etapach, z tym że każdy etap będzie realizowany od 90 do 180 dni, a wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2029 r.;
 4. której wszystkie materiały informacyjno-promocyjno-marketingowe (w tym przekazy audiowizualne, stoiska promocyjne na wystawach, targach itp.), związane z realizowaną operacją są w sposób wyraźny i czytelny oznakowane zgodnie z przepisami załącznika III do rozporządzenia 2022/129 oraz opisem w Księdze Wizualizacji znaku PS WPR 2023-2027.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać grupy producentów:

1. działające w ramach jednej z poniższych form organizacyjno-prawnych:

 • spółdzielni (jeśli nie jest grupą producentów rolnych albo organizacją producentów) lub
 • grupy producentów rolnych, organizacji producentów, organizacji międzybranżowej, organizacji branżowej, konsorcjum, spółki cywilnej, stowarzyszenia, kółka rolniczego, rolniczego zrzeszenia branżowego, izby gospodarczej lub
 • grupy wpisanej do wykazu grup, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych , lub
 • podmiotowi posiadającemu ważną decyzję ministra rolnictwa i rozwoju wsi o uznaniu systemu jakości żywności za krajowy, lub
 • grupie podmiotów, o której mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia 2018/848;

2. które składają się co najmniej z dwóch członków wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach następujących systemów jakości żywności:

a) unijnych systemów jakości żywności:

 • objęte systemem chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych wpisanych do rejestru, lub
 • objęte systemem rolnictwa ekologicznego, lub
 • objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, lub
 • objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, lub

b) krajowych systemów jakości żywności, uznanych na mocy decyzji MRiRW za krajowe systemy jakości żywności i notyfikowane do KE zgodnie z dyrektywą 2015/1535:

 • integrowanej produkcji roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program (QMP)”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka i indyka”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
 • zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”

i posiadają ważny   dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności którym objęty jest produkt/produkty będące przedmiotem operacji, przy czym w przypadku spółdzielni wystarczające jest, gdy sama spółdzielnia jest producentem produktu/produktów, wytwarzanych w ramach systemu jakości żywności;

3. które – w przypadku grup producentów, o których mowa w pkt 1 lit. b, składa się co najmniej w 60% z producentów posiadających ważny dokument potwierdzający wytwarzanie produktu/produktów w ramach systemu jakości żywności, którym objęty jest produkt/produkty będące przedmiotem operacji;

4. których członkowie wytwarzają lub – w przypadku spółdzielni – która wytwarza, lub której członkowie wytwarzają, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze w ramach ww. systemów jakości żywności;

5. których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej – miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu upoważnionego do reprezentowania grupy producentów znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. które, w przypadku przedsiębiorstw lub w przypadku konsorcjum, lub spółki cywilnej których członkami są przedsiębiorcy – prowadzi lub prowadzą działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

7. które oraz których wszyscy członkowie mają nadane numery EP;

8. które:

 • nie korzystały, a w przypadku grupy producentów zorganizowanej w formie konsorcjum lub spółki cywilnej, których żaden z członków nie korzystał ze wsparcia w ramach działania 133 lub poddziałania 3.2, lub
 • korzystały, a w przypadku grupy producentów zorganizowanej w formie konsorcjum lub spółki cywilnej, której co najmniej jeden z członków korzystał z mechanizmów wsparcia, o których mowa w lit. a (tj. została zawarta umowa o przyznaniu pomocy), ale planuje rozpoczęcie nowego, nierealizowanego dotychczas działania informacyjno-promocyjno-marketingowego, przy czym za nowe, nierealizowane dotychczas ww. działania rozumie się działania informacyjno-promocyjno-marketingowe, które będą przeprowadzane w ramach operacji pod innym tytułem niż dotychczasowe operacje;

9. które nie otrzymują w zakresie realizowanej operacji pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia 1144/2014;

10. które oraz których członkowie w przypadku podmiotu zorganizowanego w formie organizacji producentów owoców i warzyw, uznanego na podstawie rozporządzenia 1308/2013:

 • nie ubiegają się i nie otrzymują pomocy udzielanej na działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w ramach interwencji I.7.3,
 • nie ubiegają się i nie otrzymują pomocy udzielanej na działania promocyjne w ramach programów operacyjnych realizowanych zgodnie ze „Strategią krajową dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018–2025”;

11. których członkowie – jeżeli grupa producentów działa jako konsorcjum lub spółka cywilna, zawarli w umowie konsorcjum lub umowie spółki cywilnej postanowienia dotyczące:

 • proporcjonalnego podziału zadań zaplanowanych w ramach realizacji operacji odpowiednio między wszystkich członków konsorcjum lub wszystkich wspólników spółki cywilnej,
 • wyznaczenia członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej, który jest:

– upoważniony do reprezentowania grupy producentów w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

– odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

 • miejsca przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w lit. b tiret drugie;

12. w skład których nie wchodzi ani jeden członek będący również członkiem innej grupy producentów ubiegającej się o przyznanie pomocy w ramach I.13.3, której złożony WOPP dotyczy co najmniej jednego tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, wytwarzanego w ramach systemów jakości żywności, o których mowa w pkt 2).

Dofinansowanie pochodzi z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pula na ten cel wynosi ponad 80 mln zł. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/I.13.3-promowanie-informowanie-i-marketing-dotyczacy-zywnosci-wytwarzanej-w-ramach-systemow-jakosci-zywnosci

image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content