Wykaz podmiotów utylizacyjnych – Rok 2023

Lista podmiotów utylizacyjnych w województwie zachodniopomorskim, które od 1 stycznia 2023r.
na podstawie umowy z ARiMR świadczą usługi w zakresie zbioru, transportu, i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich oraz maksymalne ceny jednostkowe usług zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich realizowanych przez podmioty utylizacyjne współpracujące z ARiMR, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podmiot  Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR (dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki)Całodobowy nr telefonu stacjonarnego/faksu lub adres e-mail pod którym są przyjmowane zgłoszenia od producentów rolnychZa zbiór i transport (zł)Za unieszkodliwienie  (zł)
Padłej sztuki z gatunku bydło, owce, kozy lub koniePadłej sztuki  z gatunku świnie w tym:Sztuki dużej (SD) bydło i konie w wieku 12 i więcej miesięcySztuki małej  (SM) bydło i konie w wieku poniżej  12 miesięcy oraz owce i kozy niezależnie od wiekuSztuki z gatunku świnie w tym:
sztuki o masie ciała do 50 kg  sztuki o masie ciała powyżej 50 kg  sztuki o masie ciała do 50 kg  sztuki o masie ciała powyżej 50 kg  
PP-H HETMAN Sp. z o.o.PL061909305-001, PL061909305-002tel.  56 683-25-62 fax. 24 282-16-53100,0014,8489,08150,0038,005,5335,82
EKO-STOK Sp. z o.o.PL063721716-001tel. 668-155-216127,5514,8489,08185,0055,005,5041,00
SARIA POLSKA Sp. z o.o.PL058045305-002tel. 12 387-30-65 transport.wielkanoc@saria.pl127,5514,8489,08190,0054,005,5041,00
STRUGA S.A.PL039539400-001tel. 52  351- 10- 39127,5514,8489,08195,0058,667,0045,80
ZR-P FARMUTIL HS S.A.PL061690436-002, PL061690436-010tel. 67 342-00-00 tel. 16 622-70-52127,5514,8489,08195,5258,667,6345,82

Dane na podstawie informacji ze strony internetowej  ARiMR wg: stanu na dzień 01.01.2023 r  

Opracowała:  Kamila Ozga-Kalbarczyk – ZODR w Barzkowicach

Uwaga: 

 • Zasady korzystania w 2023 r. z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR dla producentów rolnych nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych;
 • Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej;
 • Wsparcia nie mogą jednak otrzymać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określonego w Załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.;
 • Pomoc może być udzielona na dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie;
 • Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia;
 • Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE);
 • Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego;
 • W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT;
 • W celu skorzystania z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się z wybranym podmiotem, który zawarł z ARiMR umowę na odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich,
 • Pomoc udzielana przez ARiMR na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest obok kredytów preferencyjnych jedną z tzw. form „pomocy krajowej” w całości finansowanych z budżetu krajowego i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r.
 • Oświadczenie producenta rolnego obowiązujące przy odbiorze padłych zwierząt gospodarskich w roku 2023 r.
image_pdfimage_print
Scroll to Top
Skip to content