Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice


Aktualnosci  
 
17.12.2019
Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w swoim gospodarstwie, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, zapewniające dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Wymagania te dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych, a także kiszonek (w przypadku młodych rolników).
Do inwestycji uznawanych za koszt kwalifikowalny należą m. in.:
• budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
• budowa, przebudowa lub zakup płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
• budowa, przebudowa lub zakup zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek,
• zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.
Na punktację będą miały wpływ m.in.:
• liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
• udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie,
• korzystanie z pomocy w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Dokumenty aplikacyjne

Źródło: www.arimr.gov.pl

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR