Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Aktualnosci  
 
11.09.2020
Pomoc związana z kryzysem COVID-19

Już od 9 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, możliwość składania wniosków potrwa do 30 września 2020 roku. Pomoc będzie udzielana w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na pomoc objętym tym programem przeznaczono około 1 mld zł.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
1. Według stanu na dzień 1 marca 2020 roku był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:
• 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
• 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
• 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
• 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
• 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 15 lipca 2020 roku zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 roku do dnia 31 maja 2020 roku
o oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 roku;
lub
2. Według stanu na dzień 1 marca 2020 roku prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;
lub
3. Według stanu na dzień 1 marca 2020 roku prowadził produkcję:
• kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
• lub gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
• lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
o oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych;
lub
4. W 2020 roku prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m²;
b) lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m².
Wnioski o przyznanie pomocy, wraz z wymaganymi załącznikami, będą przyjmowały biura powiatowe Agencji. Wniosek będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesłać przesyłką rejestrowaną.
Maksymalna wysokość pomocy nie może być wyższa niż równowartość w złotych 7 000 euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Informacje na temat tej pomocy można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, a także pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. Znajdują się one również na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl