Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
Aktualnosci  
 
20.11.2020
Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu " Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" PROW 2014-2020, w terminie od dnia 1 grudnia do 30 grudnia 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie którego jest posiadaczem łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha.

Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in.:

przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000,

nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000,

nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

W przypadku operacji związanej z działalnością rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, pomoc przyznaje się, jeżeli poza ww. warunkami operacja obejmuje wyłącznie inwestycje związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych takich jak: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika, konie, osły, kozy i owce oraz jeżeli w wyniku realizacji tej operacji nastąpi:

rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej (poprzez zwiększenie skali lub jakości tej produkcji), albo

zmiana profilu prowadzonej w gospodarstwie produkcji na produkcję zwierzęcą w zakresie zwierząt trawożernych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Standardowa wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Na wyższy poziom wsparcia, który stanowi 60 % kosztów kwalifikowalnych mogą liczyć „młodzi rolnicy”.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo.
Wysokość pomocy zależy od rodzaju realizowanej inwestycji.
W przypadku operacji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji można ubiegać się o wsparcie do kwoty 200 tys. zł. limity te nie łącza się.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu wykonawczym, do których należą m.in.: powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, czy też realizacja przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.

W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Broszura informacyjna - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (w tym za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub

w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP - otwórz, lub

przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wiecej na stronie ARiMR


Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2020 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR