Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceAktualnosci  
 
05.04.2023
Informacja nt. wyników międzynarodowego projektu realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej Instytutu Rolnictwa

Projekt realizowany był w latach 2020-2023 w ramach programu FACCE SURPLUS/BioFoodONMars/2020 „Biofortified and climate-resilient food and fodder production on marginal soils”, a sfinansowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Badania miały na celu mapowanie potencjalnych plonów i możliwości waloryzacji gleb marginalnych w różnych warunkach regionalnych na terenie Europy. Drugim ważnym celem badań była próba zoptymalizowania produkcji biomasy przy zastosowaniu bionawozów lub takich dodatków do gleby jak np. krzem, bądź zmian w zarządzaniu, takich jak teledetekcja
i digitalizacja.
W związku z postępującymi zmianami klimatu oraz obserwowaną tendencją zmniejszania się powierzchni gleb uprawnych w ramach prac badawczych Instytut Rolnictwa SGGW
w Warszawie opracował nowe rozwiązania, które w zrównoważony sposób pozwolą zwiększyć zarówno plon, jak i jego jakość oraz zwiększyć odporność agroekosystemów na zmiany klimatu.
W projekcie zastosowano włączenie nieużytków i gleb marginalnych pod produkcję upraw przeznaczonych na cele konsumpcyjne i paszowe. Uzyskanie dużych ilości biomasy wysokiej jakości stało się możliwe dzięki poprawie właściwości fizykochemicznych gleb marginalnych poprzez wykorzystanie w tym celu m.in. odpadowej biomasy powstającej w rolnictwie
i biofortyfikację roślin uprawnych. Nawożenie krzemem miało z kolei na celu zwiększenie odporności upraw na stres biotyczny i abiotyczny, a przez to podniesienie odporności roślin na zmiany klimatu.
Projekt obejmował zarządzanie produktami ubocznymi powstającymi w rolnictwie np. poprzez ich przekształcenie na biogaz i odzyskiwanie energii lub na środki poprawiające właściwości gleb. Działania te w efekcie końcowym mogą przyczynić się zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i jednocześnie ograniczyć ślad węglowy.
Założenia projektu, wnioski i zalecenia dla praktyki rolniczej przedstawia grafika poniżej.

Powrót Drukuj tę stronę
 

 
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR