Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Strona główna
Kontakt
Aktualności
Wydarzenia
Szkolenia
Technologia
Wydawnictwo
Ekonomika
Agroturystyka
Rozwój obszarów wiejskich
Ekologia
Obserwacje meteo
Targi rolne
Wystawa wiosenna
Pokoje hotelowe
Centrum konferencyjne
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Program szkoleń      
 
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

sir


Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.
Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Cel główny SIR

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR

1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania SIR

1. Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i doradców
2. Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
3. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji
4. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych
5. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych
6. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy projektów
7. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji
8. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji

Koordynację wdrażania SIR na poziomie krajowym zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego.

Zadania Sieci, w tym zadania brokera innowacji wykonują WODR-y.

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ramach SIR:

1. wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
2. identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
3. ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
4. współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
5. gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
6. informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
7. uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
8. przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
9. realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
10. podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
11. zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
12. zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.


Zadania Brokera Innowacji w ramach SIR:

1. Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy oraz prowadzenie działań aktywizujących
2. Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy
3. Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
4. Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
5. Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udziałZainteresowanych współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zapraszamy do rejestracji jako partner.

Formularz rejestracji partnerów SIR dostępny jest na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

http://195.205.152.135/sir/


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W RAMACH EIP-AGRI.Seminarium "Innowacje w rolnictwie i innowacyjna przedsiębiorczość w gospodarstwie rolnym- małe przetwórstwo"

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2016 - 2017

    Strona Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na Facebooku - zachęcamy do odwiedzenia i polubienia.
    Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich utworzyło stronę Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na portalu Facebook.
    Na stronie będą mogli Państwo na bieżąco śledzić kalendarium wydarzeń organizowanych w ramach SIR oraz zapoznać się z nowinkami i ciekawostkami m.in. na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz aktualności związanych z działaniem SIR i Europejskiego Partnerstwa na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa EIP-AGRI.
    Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony:
https://www.facebook.com/SiecSIR/

   

Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Szkolenia dla rolników z zakresu wzajemnej zgodności

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Kursy e-learningowe
www.cdr.gov.pl


 
O ZODR | Aktualnosci | Szkolenia | Technologia | Wydawnictwo | Ekonomika | Agroturystyka | Rozwój obszarów wiejskich | Targi rolne | Centrum konferencyjne | Ekologia | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Obserwacje meteo | Kontakt | Dokumenty wewn.
Copyright © 2007 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt Sala.com.pl