Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 BarzkowiceEkonomika      
 
Straty w rolnictwie

Mapy strat


PILNY KOMUNIKAT ARiMR W SPRAWIE WNIOSKÓW ZA 2021

SPRAWDŹ! - Wytyczne zgłaszania suszy - prosta instrukcja *.pdf

Wprowadzono zmiany w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.
Po zalogowaniu się przez producenta rolnego do ww. aplikacji, oprócz protokołu bądź kalkulacji z oszacowania szkód suszowych, rolnik może również pobrać dokument „Zestawienie upraw”, w którym dostępne są informacje nt. uznanych przez system strat w poszczególnych uprawach w związku z wystąpieniem suszy.Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych
Zakładanie profilu zaufanego
- Udaj się do Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – otrzymasz pomoc w zakładaniu profilu zaufanego.”


Pomoc dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Monitoring suszy mapy IGiK na podstawie danych IMGW

SMSR - System Monitoringu Suszy Rolniczej

Dokumenty do pobrania

monitoring suszy
Dokumenty stosowane w 2022 / wytyczne dla komisji
Pismo Pana Tytusa Berbeć IUNG- PIB Puławy z dnia 3.06.2022PODSTAWY SYSTEMU MONITORINGU SUSZY ROLNICZEJ:


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 477), monitoring suszy rolniczej (SMSR) prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach - SMSR powstał dla rolników i ma służyć rolnikom.Ilość stacji pogodowych - meteorologicznych w Zachodniopomorskim:
41 stacji i posterunków w systemie SMSR


Obecnie w systemie monitoringu suszy rolniczej działa 41 stacji meteorologicznych w województwie zachodnipomorskim.


10 stacji meteorologicznych samorządowych
4 stacje meteorologiczne IUNG-PIB
6 stacji synoptycznych IMGW
7 stacji telemetrycznych IMGW
12 posterunków opadowych IMGW
2 stacje COBORU


Automatyczne stacje na terenie województwa zachodniopomorskiego

Linki do automatycznych stacji:

Barzkowice (pow. Stargardzki gm. Stargard)
Słodkowo (pow. Stargardzki gm. Suchań)
Tuczno (pow. Wałecki, gm. Tuczno)
Juchowo (pow. Szczecinecki, gm. Borne Sulinowo)
Babin (pow. Pyrzycki, gm. Bielice)
Smardzko (pow. Świdwiński, gm. Świdwin)
Moryń (pow. Gryfiński, gm. Moryń)
Karsko ( powiat Myśliborski, gm. Nowogródek Pomorski )
Śmilcz (pow. Szczecinecki, gm. Barwice)
Bielkowo (pow. Stargardzki, gm. Kobylanka)
Rościno (pow. Białogardzki, gm. Białogard)
Żarnowo (pow. (pow. Pyrzycki, gm. Lipiany)
Nowe Gonne (pow. Szczecinecki, gm Szczecinek.)
Trzebiszyn (pow. białogardzki, gm. Tychowo)
Zachodniopomorskie - rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach wzbogacił się niedawno o nową inwestycję, z dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Automatyczny Rozproszony System Telemetryczny czyli automatyczną stację meteorologiczną typu AsterMet.

Rozbudowa istniejącego Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

Możliwości rozbudowy stacji meteo – Urządzenia stacjonarne, rejestrujące zdarzenia pogodowe na powierzchni ziemi, są cennym uzupełnieniem systemu, ale tylko wtedy, gdy są integralną częścią całego krajowego systemu monitoringu, w szczególności posiadają jednolite parametry techniczne. Nie wszystkie stacje meteorologiczne, mogą być włączone do monitoringu suszy prowadzonej przez IUNG-PIB. Stacje ujęte w SMSR powinny przekazywać wiarygodną informację meteorologiczną. W tym celu muszą spełniać szereg warunków, takich jak m.in. odpowiednia lokalizacja, czy wspomniane powyżej parametry techniczne (m.in. atesty, dwa deszczomierze). Dodatkowo powinny być połączone z siecią SMSR (telemetria, połączenie z serwerem IUNG-PIB), aby na bieżąco mogły przesyłać na odległość zgromadzone dane. – IUNG-PIB podejmuje starania, aby System Monitoringu Suszy Rolniczej możliwie najdokładniej obrazował sytuację w produkcji rolniczej. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w oparciu o dane teledetekcyjne wymaga odpowiedniego jej przygotowania, w tym sprawdzenia prawidłowości otrzymanych wyników.


Radary pogodowe

Dane radarowe w SMSR - Wdrożenie w 2019 roku teledetekcji radarowej sieci POLRAD pozwalają na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla całego kraju. Dotychczasowe mapy opadów, które były interpolowane na podstawie danych pochodzących z sieci stacji meteorologicznych, są uzupełniane mapami opadów bazujących na danych z radarów naziemnych sieci POLRAD. Zwiększenie dokładności określenia wielkości opadu na terenie kraju spowodowało, że nastąpiła zdecydowana poprawa wyznaczenia granic obszarów objętych suszą rolniczą. Zagregowane dane pozyskiwane ze stacji czy posterunków meteorologicznych wchodzących w skład SMSR i radaru uzupełniają się wzajemnie, aby dać możliwie dokładny obraz warunków meteorologicznych na danym obszarze – pozwoliło na precyzyjne modelowanie map opadów z rozdzielczością 1×1 km. Dane radarowe poziomu GRS, dane opadowe z sieci monitoringu suszy IUNG-PIB tworzą mapy opadów z zastosowanym algorytmem oraz modelem wysokościowym.


O teledetekcji

Teledetekcja satelitarna w rolnictwie

Teledetekcja satelitarna - System monitoringu suszy prowadzony przez IUNG-PIB podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu. Obecnie trwają prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem metod teledetekcji satelitarnej opartej o dane wysokiej rozdzielczości (Sentinel 1- wysoko rozdzielcze zdjęcia radarowe, i Sentinel 2 - wysoko rozdzielcze zdjęcia w zakresie widzialnym i podczerwieni, oraz Landsat-8: zdjęcia w zakresie widzialnym, podczerwieni i termalne.) oraz średniej rozdzielczości (Terra/Modis). Metody te nie tylko uwzględniają wpływ suszy, ale również innych czynników decydujących o przebiegu wegetacji i o kształtowaniu plonu. Wdrożenie metod teledetekcji satelitarnej zgodnie z wnioskiem izb rolniczych, pozwoli na kolejne udoskonalenie SMSR, dlatego w miarę dostępności środków, ten kierunek będzie rozwijany w przyszłości i rekomendowany do wykorzystania. W celu wdrożenia teledetekcji do systemu monitoringu suszy instytut przez IUNG-PIB nawiązał współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. "Centrum posiada zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową i bazodanową, dzięki której istnieje możliwość efektywnego gromadzenia satelitarnych danych obrazowych oraz ich przetwarzania. Docelowo pion teledetekcyjny ma wspierać, weryfikować i analizować zasięg oraz stan upraw w skali poszczególnych działek rolnych. W 2021 r. w planach zostanie włączony pilotażowo do SMSR, a pełną funkcjonalność analityczną ma uzyskać w 2022 r.Skład Komisji Wojewody Zachodniopomorskiego do szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Skład komisji:

1). Przewodniczący Komisji Wojewody – Adam Kalinowski, Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, zastępca dyrektora ZODR w Barzowicach tel. 91/479 40 26, tel. 665 665 486

2). Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojewody - Andrzej Kamiński, Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Kierownik EZ, doradca rolnośrodowiskowy tel. 91/479 40 38, e-mail: akaminski.barzkowice@home.pl
Szkody w rolnictwie, klęski żywiołowe, biznesplany, wnioski kredytowe, założenia do prowadzenia działalności rolniczej, PROW 2014-2020

3). Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojewody – Marek Gardygajło, Główny Specjalista Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, główny specjalista tel. 91/479 40 27
PROW 2014-2020, Informacje rynkowe, kalkulacje, biznesplany, wnioski kredytowe, podatki w rolnictwie

4). Zastępca Przewodniczącego Komisji Wojewody – Kazimierz Niegowski – Główny Specjalista Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, główny specjalista, doradca rolnośrodowiskowy ☎ tel. 94/341 87 35

Kredyty preferencyjne, szkody w rolnictwie, klęski żywiołowe, informacje rynkowe

5). Magdalena Jackiewicz - Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Szczecinie,

6). Andrzej Karbowy - Przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie,

7). Agnieszka Śpiewak - Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie,

8). Jarosław Staszak - Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie,

9). Michał Mętlewicz - Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Koszalinie,

10). Witold Nowak - Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Koszalinie,

11). Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,

12). Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.Materiały z konferencji:
Materiał wideo z przebiegu konferencji:Mapy hydrogeologiczne Polski - Państwowy Instytut Geologiczny PIB jest w trakcie opracowania Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP), która obejmuje również wyznaczenie pierwszego poziomu wodonośnego. Zakończenie zaplanowane jest na lata 2024-2025. Pozyskanie informacji o głębokości zalegania wód gruntowych na obszarach, na których stosunki wodne uległy znaczącym zmianom w ostatnich kilkudziesięciu latach umożliwić ma zwiększenie dokładności oceny zagrożenia suszy w SMSR i oceny strat plonów wywołanych przez suszę.
Projekt POPC „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”


Stacje meteorologiczne w programie EDWIN w województwie zachodnipomorskim do celów wykrywania agrofagów.


   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.

Kryteria oceny ofert obowiązujących w przetargach ograniczonych ofertowych na zakup nieruchomości rolnych Skarbu Państwa
pismo Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie- plik pdf

eROLNIK - portal KOWR

GIEŁDY ROLNE

Instytucje współpracujące
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agencja Rynku Rolnego - ceny produktów rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Nieruchmości Rolnych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - FADN
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR