Zachodniopomorski

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice

Technologia      
 
ZADANIA DZIAŁU

I. ZAKRES OGÓLNY DZIAŁU
 • współorganizowanie szkoleń, informacje, doradztwo, obserwacja i prowadzenie badań


II. FORMY DZIAŁALNOŚCI:
 • doradztwo indywidualne

 • opracowania i zestawienia

 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa

III. TEMATYKA REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 • współorganizowanie szkoleń dla rolników w zakresie:

  • - stosowania nowoczesnych metod produkcji rolnej i przetwórstwie,
   - rozwiązywania problemów technologicznych gospodarstw rolnych,
   - modernizacji gospodarstw i poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych,
 • wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,

 • opracowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych w zakresie działalności merytorycznej działu przeznaczonych do wykorzystania w praktyce,

 • gromadzenie informacji w zakresie nowych technologii produkcji,

 • współudział w organizowaniu lokalnych i krajowych działań z zakresu promocji dla rolnictwa (wystawy, festyny, targi, pokazy, kolekcje odmian itp.),

 • sporządzanie planów nawożenia, opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych oraz analiz o charakterze technologicznym,

 • prowadzenie badań, obserwacji i zestawień danych meteorologicznych z zakładowej stacji meteorologicznej na potrzeby rolników,

 • nadzór merytoryczny nad ogrodem warzywnym z kolekcją odmian i "Biosurowcowym Ogrodem Dydaktycznym",

 • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków funduszy UE lub innych,

 • współpraca z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie wdrażania i upowszechniania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej,

 • współpraca z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, jednostkami samorządu terytorialnego, agencjami, innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, firmami hodowlanymi i nasiennymi, jednostkami kontrolującymi i usługowymi ze sfery produkcji rolnej,

 • świadczenie pomocy merytorycznej w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów i wymagań w zakresie produkcji rolnej z zasadami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

 • prowadzenie doradztwa w zakresie hodowli ryb i ptactwa wodnego,

 • udzielanie pomocy w sporządzaniu planów nawozowych lub planów przechowywania nawozów, ocen użyteczności maszyn rolniczych oraz opracowań dotyczących technologii produkcji,

 • opracowanie materiałów informacyjnych oraz artykułów do publikacji w miesięczniku "Magazyn Rolniczy" wydawanym przez Ośrodek Doradztwa.

   
Zadania, formy działalności i tematyka pracy Działu.


Skup płodów rolnych w 2023r.

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN


Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - Nowa Ustawa - KONIE
 
O ZODR | Kontakt | Oferty pracy | Wydarzenia | Wydawnictwo | Pokoje hotelowe | Targi Rolne AGRO POMERANIA | Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska | Zamówienia publiczne | Ogłoszenia | Logotypy | Dokumenty wewn.
Copyright © 2021 - ZODR - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół ZODR